K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 15.06.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Zarządzenia 2012-2018

  1. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.06.2018 r., w sprawie powołania komisji do zajmowania się sprawami dotyczącymi rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) w MOPS w Łomży  więcej
  2. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 25.05.2018 r., w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w MOPS w Łomży  więcej
  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.05.2018 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pliotażowego programu - "Aktywny samorząd - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym" więcej
  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 26.04.2018 r., w sprawie dofinansowania do zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS BZiRON w Łomży więcej
  5. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.03.2018 r., w sprawie prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w MOPS  zarządzenie z załacznikami
  6. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.01.2018 r., w sprawie ustalenia ceny godziny  specjaliztycznych usług opiekuńczych więcej
  7. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 12.01.2018 r., w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 z dnia 29.12.2016 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dot. PAI "Aktywnie do sukcesu"  więcej
  8. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.01.2018 r., w sprawie dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  więcej
  9. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.01.2018 r., w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadnia publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej dla 51 osób    więcej
  10. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.12.2017 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont MOPS w Łomży   zarządzenie z załacznikami
  11. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.12.2017 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników MOPS w Łomży   zarządzenie z załacznikami
  12. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.12.2017 r., w sprawie powołania komisji na przeprowadzenie inwentaryzacji    więcej
  13. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 27.12.2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadnia publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej dla 51 osób    więcej
  14. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.12.2017 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla beneficjentów MOPS miasta Łomża na 2018 rok"    więcej
  15. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 12.12.2017 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior +    więcej
  16. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.12.2017 r., w sprawie powołania komisji do wykonania oględzin zakupu wyposażenia lokalu mieszkalnego  w miejscu osiedlenia się  repatriantów  więcej
  17. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 29.11.2017 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym -  rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy więcej
  18. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 21.11.2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Dziennego Domu Senior +  więcej
  19. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia  15.09.2017 roku w sprawie powołania komisji  do wyboru wykonawców w postępowaniu poniżej 30. 000 EURO więcej
  20. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia  15.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w MOPS więcej
  21. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia  11.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 14 do zarządzenia nr 0162/A/20/2010 stanowiącego Rewgulamin ZFŚS  w MOPS więcej
  22. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia  28.08.2017 roku w sprawie zasad szczegółowych rachunkowości oraz plau kont  w MOPS więcej
  23. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia  18.08.2017 roku w sprawie okresowej oceny kwalifikacyjnej  pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w MOPS więcej
  24. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia  18.08.2017 roku w sprawie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w MOPS więcej
  25. Zarządzenie Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 23.05.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu na usługi społeczne w MOPS Łomża  więcej
  26. Zarządzenie Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 23.05.2017 roku w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON, ustalenia progów punktowych oceny merytorycznej wniosków oraz preferencje rozpatrywanych wniosków w 2017 roku więcej
  27. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 10.05.2017 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym więcej
  28. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.05.2017 r., w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego usługi cateringu dla 58 uczestników projektu CIS więcej
  29. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 30.04.2017 r., w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont w MOPS więcej
  30. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 25.04.2017 r., w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczątek więcej
  31. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.04.2017 r., w sprawie ustalenia nowych wykazów obiegu dokumentów księgowych w załączniku nr 3 więcej
  32. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.03.2017 r., w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie konsultacji indywidualnej psychologa i doradcy zawodowego dla 30 uczestników projektu CIS więcej
  33. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 23.03.2017 r., w sprawie dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS – BZiRON więcej
  34. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 23.03.2017 r., w sprawie powołania stałej komisji konkursowej na roik 2017 do likwidacji środków trwałych więcej
  35. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.02.2017 r., w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont MOPS więcej analityczny plan kont
  36. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.02.2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej skierowanej do 40 osób więcej
  37. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.02.2017 r., w sprawie powołania stałej komisji konkursowej na rok 2017 do wyłonienia wykonawców do 30 000 EURO więcej
  38. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.02.2017 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konursu ofert na realizację zadnia publicznego - aktywizacja zawodowa dla 40 osób, mieszkańców Łomży pozostająych bez pracy więcej
  39. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 06.02.2017 r., w sprawie rostrzygnięcia otwartego konursu ofert na realizację zadnia publicznego - aktywizacja zawodowa dla 40 osób więcej
  40. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.02.2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej skierowanej  do 40 osób więcej
  41. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 25.01.2017 r., w sprawie rostrzygnięcia otwartego konursu ofert na relalizacji programu PAI "Aktywnie do sukcesu" więcej
  42. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.01.2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji i integracja PAI więcej
  43. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.01.2017 r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON więcej
  44. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.01.2017 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konursu ofert na realizację zadnia publicznego - aktywizacja zawodowa dla 40 osób więcej
  45. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.01.2017 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konursu ofert na realizację zadnia publicznego - "Aktywnie do sukcesu" więcej
  46. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 09.01.2017 r., w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla pensjonariusz MOPS Łomża w 2017 roku”... więcej
  47. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 30.12.2016 r., w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jrwa i intrukcji o organizacji i zakresie składnicy akt MOPS zarządzenie   zał_nr_1  zał_nr_2  zał_nr_3
  48. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 30.12.2016 r., w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont MOPS więcej analityczny plan kont
  49. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.12.2016 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym więcej
  50. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 16.11.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw nieodpłatnego przekazania środków trwałych i pozostałych środków w Klubie Seniora MOPS Łomża więcej
  51. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 16.11.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wydanie paczek żywnościowych więcej 
  52. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.08.2016 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont w MOPS w Łomży więcej        analityczny plan kont
  53. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.08.2016 r., w sprawie ustalenia jednolitego wniosku o asystę Policji pracownikom socjalnym przeprowadzającym rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku więcej
  54. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.05.2016 r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach programu finansowanego ze środków PFRON pn „Aktywny Samorząd” więcej
  55. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.04.2016 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego pn „Aktywny samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  więcej
  56. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.04.2016 r., w sprawie dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych prze MOPS BZiRON więcej
  57. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.04.2016 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych na 2016 rok więcej
  58. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.03.2016 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu Rady Klubu działającej przy Klubie Seniora więcej
  59. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.02.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej na 2016 rok więcej
  60. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.02.2016 r., w sprawie ustalenia ceny godziny dla specjalistycznych usług opiekuńczych osób z zaburzeniami psychicznymi więcej
  61. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.01.2016 r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS – BZiRON na 2016 rok więcej
  62. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.01.2016 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat w noclegowni dla Bezdomnych więcej
  63. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.12.2015 r., w sprawie zasad rozliczania zaliczek pieniężnych  więcej
  64. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.12.2015 r., w powołania komisji j do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego nieodpłatnie otrzymanego  więcej
  65. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.12.2015 r., w powołania komisji j do przeprowadzenia inwentaryzacji Klub Seniora, MOPS i Noclegownia  więcej
  66. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 03.12.2015 r., w powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego więcej
  67. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.12.2015 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu pn „Aktywny Samorząd – II Moduł – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym więcej
  68. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 25.11.2015 r., w sprawie ustalenia dnia wolnego w MOPS i jednostkach podległych więcej
  69. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 29.10.2015 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko w Dziale Świadczeń Środowiskowych   więcej
  70. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 29.10.2015 r., w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko w Dziale Świadczeń Środowiskowych   więcej
  71. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.10.2015r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  więcej
  72. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.10.2015 r., w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku  konieczności zastosowania art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie więcej
  73. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.08.2015 r., w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej stanowiska pracownicze  więcej
  74. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.08.2015 r., w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej stanowiska urzędnicze więcej
  75. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.08.2015 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej więcej
  76. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 10.08.2015 r., w sprawie ustalenia nowych wykazów obiegu dokumentów księgowych więcej
  77. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.06.2015 r., w sprawie ustalenia dnia wolnego w MOPS i jednostkach podległych więcej
  78. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.06.2015 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w BZiRON więcej
  79. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.06.2015r., w sprawie ustalenia nowych wykazów więcej
  80. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 25.05.2015 r., w sprawie powołania komisji do środków trwałych w Noclegowni więcej
  81. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.05.2015 r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach programu PFRON pn „Aktywny samorząd” więcej
  82. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.05.2015 r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach programu PFRON pn „Aktywny samorząd” więcej
  83. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.05.2015 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata  na stanowisko podinspektora więcej
  84. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.05.2015 r., w sprawie powołania komisji do likwidacji środków trwałych więcej
  85. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.04.2015 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” więcej
  86. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 26.03.2015 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS – BZiRON w 2015 roku więcej
  87. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 23.02.2015 r., w sprawie zmiany treści załącznika nr 14 do zarządzenia nr 0162/A/20/2010 stanowiącego regulamin ZFŚS w MOPS więcej
  88. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.01.2015 r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS – BZiRON w 2015 roku więcej
  89. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 19.01.2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej – „EFS nowa droga do sukcesu”  więcej
  90. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej – programy korekcyjno - edukacyjne  więcej
  91. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej – do 30.000 Euro  więcej
  92. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.12.2014 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  więcej
  93. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.12.2014 r., w sprawie powołania komisji do spraw przekazania dokumentacji do OIK więcej
  94. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.12.2014 r., w sprawie obiegu dokumentów w KS więcej
  95. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.12.2014 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników więcej
  96. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.12.2014 r., w sprawie ustalenia ceny godziny za usługi opiekuńcze więcej
  97. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 20.11.2014 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów pilotażowego programu pn „Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” więcej
  98. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.10.2014 r., w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety badającej satysfakcję klienta z jakości obsługi w MOPS w Łomży więcej ankieta do pobrania
  99. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.10.2014 r., w sprawie - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komsji na 2014 rok więcej
  100. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 26.09.2014 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
  101. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.09.2014 r., w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży i jednostkach podległych   MOPS Łomża więcej
  102. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 05.06.2014 r., w sprawie zmiany trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w MOPS w Łomży i jednostkach podległych MOPS w Łomży zarządzenie z załącznikami
  103. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 30.05.2014 r., w sprawie powołania komisji w sprawie wprowadzenia ankesu nr 2 do Załącznika nr 3 oraz aktualnego załącznika  nr 3b więcej
  104. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 30.05.2014 r., w sprawie zatwierdzenia regulaminu staży EFS więcej
  105. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 29.05.2014 r., w sprawie powołania komisji w sprawie do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach programu finansowanego ze środków PFRON pn „Aktywny Samorząd” oraz w sprawie ustalenia punktowego systemu oceny wniosków więcej
  106. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.05.2014 r., w sprawie powołania komisji do wyboru wykonawców poniżej 30 000 EURO więcej
  107. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.05.2014 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego pn. "Aktywny samorząd - Moduł II - pomoc uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym" więcej
  108. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.04.2014 r., w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży i jednostkach podległych   MOPS Łomża więcej
  109. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 02.04.2014 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w MOPS więcej
  110. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 24.03.2014 r., w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych na rok 2014 więcej
  111. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 24.03.2014 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży  więcej
  112. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.02.2014 r., w sprawie zmiany  trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży i jednostkach podległych   MOPS Łomża więcej
  113. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.02.2014 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez MOPS  - BZIRON w Łomży w 2014 roku więcej
  114. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.02.2014 r., w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika nr do Zarządzenia 0162/A/20/2010 Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 08.03.2010 r., regulaminu pracy MOPS w Łomży więcej
  115. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 19.02.2014 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wycieczki 4- dniowej do Pragi ... więcej
  116. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika nr 2 Zarządzenia 0162.A.14.2012  Dyrektora MOPS  w Łomży z dnia 30.07.2012 r., - szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont w MOPS w Łomży więcej
  117. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika nr 4 Zarządzenia 0162.A.20.2010  Dyrektora MOPS  w Łomży z dnia 03.08.2010 r., - regulaminu kontroli zarządczej  więcej    zał 1 zał 2 zał 3 zał 4 zał 5
  118. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania   z dnia 16.06.2009 r.,  stanowiącym załącznik nr 12 do Zarządzenia 0162.A.20.2010  Dyrektora MOPS  w Łomży z dnia 03.08.2010 r.  więcej
  119. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014 r., w sprawie ustalenia sposobu naliczania za usługi opiekuńcze więcej
  120. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia procedury rozliczenia wyjść prywatnych więcej   załącznik 1
  121. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.12.2013 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
  122. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.11.2013 r., w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 0162.14.2013 za 23.08.2013 r.,   więcej
  123. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.11.2013 r., w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 0162.12.2013 za 19.08.2013 r.,   więcej
  124. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 06.11.2013 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia ofert do roznoszenia korespondencji MOPS w Łomży  więcej
  125. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.10.2013 r., w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości MOPS w Łomży  więcej
  126. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.10.2013 r., w sprawie ustalenia wzoru dokumentacji do wykonania interwencji kryzysowej przez psychologów OIK ...  więcej
  127. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 21.08.2013 r., w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników MOPS w Łomży więcej1  więcej2  więcej3
  128. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 20.08.2013 r., w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 0162/A20/2010/  Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 3 sierpnia 2010 r., więcej
  129. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 19.08.2013 r., w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników MOPS w Łomży więcej1  więcej2
  130. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 20.06.2013 r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych programu pn „Aktywny samorząd” więcej
  131. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 13.05.2013 r., w sprawie wprowadzenia standardów i procedury wobec osób stosujących przemoc w rodzinie więcej
  132. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 13.05.2013 r., w sprawie wprowadzenia procedury kontroli pracowników MOPS korzystających ze zwolnień lekarskich więcej1 więcej2
  133. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 10.04.2013 r., w sprawie ustalenia zasad używania przez pracowników MOPS samochodów własnych do wyjazdów służbowych oraz rozliczania delegacji więcej1 więcej2
  134. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.03.2013 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez MOPS  - BZIRON w Łomży w 2013 roku więcej
  135. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 24.03.2013 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS  - BZIRON w Łomży w 2013 roku więcej
  136. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 12.02.2013 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych na 2013 rok więcej
  137. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 28.01.2013 r., w sprawie powołania stałej komisji na 2014 rok do wyboru wykonawców w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego poniżej 14000 EURO w MOPS w Łomży  więcej
  138. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 24.01.2013 r., w sprawie dofinansowania kryteriów ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS - BZiRON w Łomży więcej
  139. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 15.01.2013 r., w sprawie powołania stałej komisji na 2013 rok do wyboru wykonawców w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego poniżej 14000 EURO w MOPS w Łomży więcej
  140. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 15.01.2013 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w MOPS więcej
  141. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 09.01.2013 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówień publicznych w związku z realizacja projektu „EFS – Nowa droga do sukcesu” w 2103 roku więcej
  142. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 03.01.2013 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty do roznoszenia korespondencji MOPS więcej
  143. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 31.12.2012 r., w sprawie "Wzajemnego rozliczania między jednostkami więcej
  144. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 18.12.2012 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
  145. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 03.12.2012 r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  więcej
  146. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 27.11.2012 r., w sprawie podpisywania dokumentóww OIK więcej
  147. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 15.11.2012 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawców w OIK więcej
  148. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 19.10.2012 r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków  złożonych w ramach programu finansowanego ze środków PFRON pn. „Aktywny Samorząd” oraz w sprawie ustalenia punktowego systemu oceny wniosków więcej
  149. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 19.10.2012 r., w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania mieszkania chronionego więcej
  150. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 10.10.2012 r., w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania więcej
  151. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 03.10.2012 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej pozostałych środków trwałych w KS więcej
  152. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 07.09.2012 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w KASIE więcej
  153. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 06.09.2012 r., w sprawie wprowadzenia w MOPS aktualnych zasad rachunkowości więcej
  154. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 06.09.2012 r., w sprawie naboru na  szefa kuchni w KS więcej
  155. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 06.09.2012 r., w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata szefa kuchni w KS więcej
  156. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 01.08.2012 r., w sprawie nowych wykazów obiegu dokumentów więcej
  157. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 30.07.2012 r., w sprawie zasad rachunkowości więcej
  158. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 18.06.2012 r., w sprawie aktualnych kont syntetycznych  więcej
  159. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 18.06.2012 r., w sprawie powołania komisji likwidacji środków trwałych więcej
  160. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 15.06.2012 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej pieczątek więcej
  161. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 22.05.2012 r., w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży i jednostkach podległych   MOPS Łomża więcej (Załączniki do pobrania do ww. zarządzenia pobierz ).
  162. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 17.05.2012 r., w sprawie upoważnienia K. Chojnowskiej oraz M. Bogumił  więcej
  163. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 17.05.2012 r., w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata w dziale organizacyjno - administracyjnym więcej
  164. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 17.05.2012 r., w sprawie naboru w dziale organizacyjno - administracyjnym więcej
  165. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 26.04.2012 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku więcej
  166. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 24.02.2012 r., w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz przeporowadzenia analitycznych plan kont więcej
  167. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 24.02.2012 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" więcej
  168. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 14.02.2012 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacja projektu "EFS- Nowa droga do sukcesu" więcej
  169. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 09.02.2012 r., w sprawie powołania komisji na 2012 r.,  w celu wyłonienia dostawcy art. spożywczych do Klubu Seniora MOPS w Łomży więcej
  170. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 03.02.2012 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych więcej
  171. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 25.01.2012 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanej przez MOPS w Łomży 2012 roku więcej
  172. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 30.01.2012 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych więcej
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 15.06.2018
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 15.06.2018
  Dokument oglądany razy: 1587
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży