K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 18.01.2017, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja danych

  BZIRON

  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  18-400 Łomża, ul. Dworna 23B
  tel. 086 216-74-16

   

  Realizacja zadań ustawowych:

  1. Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego

  Miejsce załatwienia sprawy
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  ul. Dworna 23B, tel. /86/216-74-16

  Wymagane dokumenty
  1. Wniosek /do pobrania/
  2. Załączniki do wniosku:
  - kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej i o niezaleganiu z podatkami;
  - umowa kredytowa wraz z harmonogramem spłat
  - oświadczenie o niekorzystaniu z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON
  - informacja wnioskodawcy o uzyskanej pomocy publicznej w okresie 3 lat przed data złożenia wniosku.
  - oświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON

  Gdzie odebrać formularze:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  ul. Dworna 23B

  Opłaty:
  Nie podlega.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletną dokumentacją;

  Tryb odwoławczy:
  Nie przysługuje.

  Inne wskazówki, uwagi:
  Wartość pomocy publicznej stanowi różnica między oprocentowaniem kredytów komercyjnych a oprocentowaniem preferencyjnym – oferowany przez prezydenta.
  Jeśli dopłata jest jednorazowa, to wartość pomocy jest równa kwocie dopłaty. Jeśli dopłaty rozłożone są w czasie, to jej wartością jest zdyskontowana kwota dopłaty.
  Osoba ubiegająca się o pomoc jest zobowiązana do przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanej pomocy przez okres 10 lat od dnia przyznania tej pomocy.

  Podstawa prawna:
  - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z pozn zm./

  2. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

  Wymagane dokumenty
  1. Wniosek /do pobrania/.
  2. Załączniki do wniosku:
  - kserokopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności
  - zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy zgodnej z kierunkiem szkolenia,
  - kopia dokumentu potwierdzająca kwalifikacje zawodowe osoby niepełnosprawnej;
  - wskazanie jednostki szkolącej wraz z uzasadnieniem jej wyboru;
  - program szkolenia;
  - kosztorys szkolenia;

  Gdzie odebrać formularze:
  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  ul. Dworna 23B

  Opłaty:
  Nie podlega.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  30 dni od daty otrzymania wniosku z załącznikami.

  Tryb odwoławczy:
  Nie ma.

  Inne wskazówki, uwagi:
  Wielkość pomocy na szkolenia w przypadku małych i średnich przedsiębiorców nie może przekraczać:
  - 90% tych kosztów szkolenia – w przypadku szkoleń ogólnych
  - 55% kosztów szkolenia – w przypadku szkoleń specjalistycznych .
  Wielkość pomocy na szkolenia w przypadku przedsiębiorców innych niż mały lub średni nie może przekraczać:
  - 45% kosztów szkolenia w przypadku szkoleń specjalistycznych
  - 70% kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych
  Szkolenie ogólne prowadzi do nabycia kwalifikacji, które mogą być wykorzystane nie tylko u wspieranego podmiotu, ale także u innych przedsiębiorców lub w innych obszarach działalności.
  Szkolenie specjalistyczne – dotyczy bezpośrednio i wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy danego pracownika u wspieranego podmiotu i jest związane ze specyfika działania podmiotu.
  Koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane do wysokości 90% , nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.
  odsetkami ustawowymi należnymi od dnia, w którym przestał zatrudniać tę osobę.

  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z pozn zm./;
  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych ( Dz. U.2007 Nr 76, poz. 496 497)

  3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

  Wymagane dokumenty
  1.Wniosek o dofinansowanie z załącznikami:
  -status prawny i podstawa działania,
  -dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
  -podmioty prowadzące działalność gospodarczą do wniosku dołączają: zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie, informację o każdej pomocy, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  -potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej / w przypadku pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej /,
  -informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku / w przypadku zakładów pracy chronionej,

  Gdzie odebrać formularze:
  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS ul. Dworna 23B, tel. /86/216-74-16

  Opłaty:
  Nie podlega.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

  Tryb odwoławczy:
  Nie przysługuje.

  Inne wskazówki, uwagi:
  O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej , jeżeli:
  A/ prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  B/ udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu
  -dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu
  -wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań
  -dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
  -Wysokość dofinansowania zaopatrzenia wynosi – do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

  Podstawa prawna:
  -Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku /Dz.U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z pozn zm./
  -Rozporządzenie MPiPS w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 roku z poźn. zmianami / Dz. U. 2013 poz. 1190 z pozn zm/

  4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

  Wymagane dokumenty
  1.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /druk do pobrania/, z załącznikami:

  -aktualny wypis z rejestru sądowego /ważny 3 miesiące/
  -statut
  -sposób reprezentacji /pełnomocnictwo/
  -udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach
  -zaświadczenie o numerze REGON
  -zaświadczenie o numerze NIP
  -program merytoryczny imprezy
  -udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON
  -kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania z jednoznacznym określeniem, które pozycje kosztorysu mają być sfinansowane ze środków PFRON
  -lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności /nie dotyczy w przypadku imprez masowych/
  -oświadczenie o zatrudnieniu/posiadaniu fachowej kadry do obsługi zadania
  -oświadczenie o posiadaniu odpowiednich warunków lokalowych i technicznych do realizacji zadania
  -oświadczenie, czy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT

  Gdzie odebrać formularze:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji
  Osób Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 b

  Opłaty:
  Nie podlega.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

  Tryb odwoławczy:
  Nie podlega.

  Inne wskazówki, uwagi:
  -wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań,
  -o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:
  a)prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  b)udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  c)udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
  - w terminie 10 dni od dnia złożenia „Wniosku...” podmiot zostaje poinformowany o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni.
  Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  -wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia,
  -podstawą dofinansowania jest umowa,
  -dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

  Podstawa prawna:
  -Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721 z póź.zm./
  -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czewrwca 2002 /Dz.U.z 2013, poz.1190, z pozn. zm/.

  5. Dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej

  Wymagane dokumenty
  Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wraz z informacjami o:
  -liczbie i wieku kandydatów na uczestników warsztatu wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności
  -posiadaniu przez kandydatów na uczestników warsztatu aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, zawierających wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej
  -warunkach lokalowych, rzeczowych, organizacyjnych i kadrowych, umożliwiających przyjęcie zwiększonej liczby uczestników
  2.Kompleksowy program rehabilitacyjny kandydatów na uczestników warsztatu oraz formy jego realizacji

  Gdzie odebrać formularze:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 b

  Opłaty:
  Nie podlega.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

  Tryb odwoławczy:
  Nie podlega.

  Inne wskazówki, uwagi:
  Wniosek może złożyć wyłącznie jednostka, która nie posiada zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu, ani też nie była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej jednostki.

  Podstawa prawna:
  -Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z pozn zm./,
  -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym /Dz.U.z 2013 r., poz 1190 z pozn zm/,
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

  6. Dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej

  Wymagane dokumenty
  Projekt utworzenia warsztatu, który zawiera:
  -nazwę oraz określenie siedziby jednostki zamierzającej utworzyć warsztat
  -adres i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres nie krótszy niż 10 lat
  -promesę zwolnienia z opłat za użytkowanie obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego
  -aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki, a w przypadku nie posiadania osobowości prawnej – dokument potwierdzający istnienie takiej jednostki
  -statut jednostki
  -zgłoszenie, co najmniej 20 kandydatów, z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej, wraz z podaniem wieku kandydatów
  -plan działalności warsztatu uwzględniający kompleksowy program rehabilitacyjny oraz formy jego realizacji
  -propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników
  -preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z: kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, sporządzonym i podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierającym wyliczenia poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z podaniem podstawy kalkulacji; dokumentacją projektową, w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu; wykazem niezbędnego wyposażenia warsztatu, wynikającego z programu terapii w układzie rzeczowo – finansowym, z podaniem cen jednostkowych; uzasadnieniem;
  -preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu, z podaniem wielkości tych kosztów przypadających miesięcznie na jednego uczestnika
  -informację o własnych lub innych środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie kosztów utworzenia warsztatu lub o braku takich środków
  -plan pomieszczeń warsztatu, z określeniem celu ich przeznaczenia i metrażu
  -regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkę
  -określenie formy opieki medycznej w warsztacie

  Gdzie odebrać formularze:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 b

  Opłaty:
  Nie podlega.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

  Tryb odwoławczy:
  Nie podlega.

  Inne wskazówki, uwagi:
  Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty ze środków PFRON, w części lub całości, następujące koszty utworzenia warsztatu:
  1.adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na warsztat:
  -do 90% kosztów – w przypadku, gdy jednostka zamierzająca utworzyć warsztat nie prowadzi działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej iloczyn liczby uczestników warsztatu i sześciokrotności najniższego wynagrodzenia,
  -do 60% kosztów – w przypadku, gdy jednostka zamierzająca utworzyć warsztat prowadzi działalność gospodarczą lub jest państwową jednostką organizacyjną albo jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej iloczyn liczby uczestników warsztatu i czterokrotności najniższego wynagrodzenia
  2. wyposażenia warsztatu, w tym zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej iloczyn liczby uczestników warsztatu i czterokrotności najniższego wynagrodzenia

  Podstawa prawna:
  -Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z pozn zm./
  -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30 września 2002 r./Dz.U.nr167,poz.1376 z późn.zmn./ w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej

  7. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

  Wymagane dokumenty
  1.Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym /druk do pobrania/.
  2.Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny /druk do pobrania/ wypełniony przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
  3.Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
  4.Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności /o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/.
  5.Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki /dotyczy młodzieży uczącej się/.

  Gdzie odebrać formularze:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 B.

  Opłaty:
  Nie podlega.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

  Tryb odwoławczy:
  Nie przysługuje.

  Inne wskazówki, uwagi:
  -Wniosek...” powinien być kompletny i prawidłowo wypełniony,
  -wnioski przyjmowane są w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON,
  -o„soba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie jeżeli:
  przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio kwot:
  50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  -Przeciętne wynagrodzenie - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 39, poz. 353 z 2004r. z późn.zmn./ i obowiązuje:
  a)za I kwartał od 1 czerwca,
  b)za II kwartał od 1 września,
  c)za III kwartał od 1 grudnia,
  d)za IV kwartał od 1 marca,
  -wysokość dofinansowania jest zależna od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy i wynosi:
  a)30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
  b)27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  c)25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  d)20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
  e)20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności,
  f)w przypadkach uzasadnionych /zgodnie z rozporządzeniem/ dofinansowanie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia,
  - w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne osoba niepełnosprawna zobowiązana jest przedstawić podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach,
  -ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu społecznym w NFZ lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo ubezpieczeniu społecznym rolników,
  -przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę m.in. stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim. dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku,
  -turnusy mogą odbywać się tylko w ośrodkach mających wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowych przy udziale środków PFRON. Rejestr ośrodków do wglądu w Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Dworna 23B.

  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721 z póź.zm./
  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych /Dz. U. z 2014 r. poz.1937 z pozn zm./.

  8. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - osoby niepełnosprawne

  Wymagane dokumenty
  Wniosek o dofinansowanie /druk do pobrania/ z załącznikami:
  - aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
  - zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności oraz ze wskazaniem, że zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego – lekarz specjalista,
  - preliminarz sprzętu rehabilitacyjnego /rodzaj, ilość, cena/ minimum dwie oferty cenowe,
  - kserokopia dowodu osobistego

  Gdzie odebrać formularze:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych ul. Dworna 23b

  Opłaty:
  Nie podlega.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

  Tryb odwoławczy:
  Nie przysługuje.

  Inne wskazówki, uwagi:
  O dofinansowanie ze środków Funduszu dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio kwoty:
  a/ 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ,
  b/ 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

  - Przeciętne wynagrodzenie - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce
  narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu
  przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
  emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 i z
  1999 r. Nr 38, poz. 360)

  - Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed
  przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
  - Wysokość dofinansowania wynosi – do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
  - W przypadku gdy właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
  - Wnioski przyjmowane w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON

  Podstawa prawna:
  - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku /Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721 z póź.zm./

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 r. /Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1190 oraz 2014 poz. 808 z pozn zm./

  9. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

  Wymagane dokumenty
  1.Wniosek o dofinansowanie /druk do pobrania/ z załącznikami:
  -aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
  -zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności z jednoznacznym wyjaśnieniem w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej – /lekarz specjalista – w przypadku barier w komunikowaniu się/
  -orzeczenia o niepełnosprawności osób wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą /w przypadku barier architektonicznych/
  -udokumentowana podstawa prawna stałego zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier /własność, umowa najmu/,
  -kserokopia dowodu osobistego
  -minimum dwie oferty cenowe w przypadku zakupu urządzeń,
  -zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki /w przypadku dzieci/

  Gdzie odebrać formularze:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych ul. Dworna 23b

  Opłaty:
  Nie podlega.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

  Tryb odwoławczy:
  Nie przysługuje.

  Inne wskazówki, uwagi:
  - Wnioski przyjmowane w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON
  - o dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi
  lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:
  1/ na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
  2/ na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności
  - dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
  - dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
  -Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
  - Dofinansowanie likwidacji barier nie przysługuje osobom,, które były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby
  - Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta pomiędzy prezydentem a wnioskodawcą.

  Podstawa prawna:
  - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku /Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721 z póź.zm./
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 roku z póź. zm. /Dz. U. z 2013 , poz. 1190 z pozn. zm./

  10. Dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

  Wymagane dokumenty
  . Wniosek o dofinansowanie /druk do pobrania/ z załącznikami:
  - aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność
  - faktura za zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego
  - kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie

  Gdzie odebrać formularze:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych ul. Dworna 23b

  Opłaty:
  Nie podlega.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

  Tryb odwoławczy:
  Nie przysługuje.

  Inne wskazówki, uwagi:
  - O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio kwoty:
  a/ 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ,
  b/ 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
  - Przeciętne wynagrodzenie - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360)
  - Wysokość dofinansowania wynosi:
  a/ do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  b/ do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

  W przypadku gdy właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
  - Wnioski przyjmowane w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON.

  Podstawa prawna:
  - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku /Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721 z póź.zm./
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 roku z póź. zm. /Dz. U. z 2013 r., poz. 1190 z pozn zm/
  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie /Dz. U. 2013 poz. 1565/

  11. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

  Wymagane dokumenty

   Wniosek o dofinansowanie /druk do pobrania/ z załącznikami:

  - Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

  - Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej Wnioskodawcy (oryginał do wglądu)

  - Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę słuchu wystawione przez lekarza specjalistę

  - Oferta cenowa usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

  - Zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki – o ile dotyczy

  - Kopia dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo – o ile dotyczy

  Miejsce złożenia dokumentu i odbioru

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych ul. Dworna 23b    

  Opłaty:

  Nie podlega.

  Termin odpowiedzi

  W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

  Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje.

  Inne wskazówki, uwagi:

    - O dofinansowanie ze środków Funduszu dofinansowania do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:

  -  jest to uzależnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

  - przeciętny   miesięczny    dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za    kwartał   poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio kwoty:

   a/ 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa  w art. 2 pkt. 4 ustawy,  na osobę we  wspólnym gospodarstwie domowym ,

     b/ 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

    - Przeciętne wynagrodzenie  - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce

    narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu

    przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o

    emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 i z  

   1999 r. Nr 38, poz. 360)

   - Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia

   - Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON

   - Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu

   - Wnioski przyjmowane w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych  środków  PFRON

  Podstawa prawna załatwianej sprawy

  - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku /Dz. U. z 2011. Nr 127, poz.721 z późn. zm./

   - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON  z dnia 25 czerwca 2002 r. /Dz. U. z 2013 poz.1190 z późn. zm./

   
  12. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej

  Wymagane dokumenty
  1. Wniosek /druk do pobrania/
  Załączniki wymagalne wniosku :
  - kserokopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub o stopniu,
  niepełnosprawności, wydanego przez odpowiedni – uprawniony organ;
  - pisemna informacja spółdzielni socjalnej o przyjęciu do spółdzielni socjalnej
  jako członka

  Inne załączniki:
  - zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzający możliwość
  prowadzenia samodzielnie deklarowanej działalności gospodarczej albo
  rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej ;
  - kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy;
  - charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia w skali miesiąca i roku
  - oświadczenie wnioskodawcy o upłynięciu co najmniej 12 miesięcy od
  zaprzestania prowadzenia tej działalności lub ustania członkostwa do
  spółdzielni socjalnej

  Gdzie odebrać formularze:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Biuro zatrudnienia I Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży ul. Dworna 23b

  Opłaty:
  Nie podlega

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  W terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

  Tryb odwoławczy:
  Nie przysługuje.

  Inne wskazówki, uwagi:
  Pożyczka może być udzielona do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.
  /przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)
  - czas trwania umowy 24 miesiące;
  - Wnioskodawca nie może dokonać wpisu do ewidencji działalności
  gospodarczej przed złożeniem wniosku o pożyczkę i przed podpisaniem umowy.
  - Formą zabezpieczenia pożyczki jest poręczenie, przy której wymagana jest zgoda małżonków poręczycieli.
  - Do podpisania umowy wymagana jest zgoda współmałżonka

  Podstawa prawna:
  - art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721 z póź.zm./;
  - rozporządzenie MPiPS z dnia 17 października 2007 r. . w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej srodków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej./ Dz .U. z 2015 poz 102 z pozn zm./

  13. Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

   
  Wymagane dokumenty
  Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Funduszu kosztów:
  - adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych
  w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb
  wynikających z ich niepełnosprawności,
  - adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie
  w zakładzie pracy,
  - zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii
  wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
  - zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności
  ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego
  wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,
  - szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
  - wniosek do pobrania.

  Dokumenty dołączane do wniosku:

  1. Aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w poz. 4–6 i 20 w bloku B1 części I
  wniosku;(Pełna nazwa pracodawcy, NIP, REGON, Pracodawca; jest płatnikiem VAT/nie jest płatnikiem VAT -
  z pełnym, siedmiocyfrowym oznaczeniem gminy, na obszarze której pracodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania –
  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.)

  2. Informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
  rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy – w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia
  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404,
  z późn. zm.4)) – w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych;

  3. Kopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia w przypadku
  zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych
  w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb
  wynikających z ich niepełnosprawności


  Gdzie odebrać formularze:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych w Łomży ul. Dworna 23b

  Opłaty:
  Nie podlega.

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  W terminie 30 dnia od dnia otrzymania wniosku z kompletem dokumentów.

  Tryb odwoławczy:
  Nie przysługuje.

  Inne wskazówki, uwagi:
  Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
  Kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Umowa zawierana jest na 36 miesięcy.
  Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 m-cy pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem Prezydenta, środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

  Podstawa prawna:
  - art 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721 z póź.zm.)
  - rozporządzenie MPiPS z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2014 poz. 1987)

   

  14. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych

  Wymagane dokumenty
  Wniosek - do pobrania

  Do wniosku dołączają:
  1. Kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności:
  - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych i jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej,
  - wyciąg z rejestru przedsiebiorców KRS i aktu notarialnego - w przypadku osób prawnych,
  - umowy spółki cywilnej potwierdzonej w urzędzie skarbowym, w szczególnych przypadkach koncesję lub pozwolenie na prowadzenie działalności,
  2. Kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości / budynku / lokalu, w którym mają zostać utworzone / przystosowane/ stanowiska pracy lub które ma podlegać adaptacji,
  3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzim urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON,
  4. Kopie decyzji stwierdzajacej nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP,
  5. Odpowiednio: bilans rachunków zysków i strat za ostatnie 2 lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego;/ w przypadku pracodawcy działajacego przez okres krótszy niż dwa lata należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy/,
  6. Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.
  Inne załączniki:
  - pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Projektodawcy,
  - zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników,
  - dokumenty z urzedu skarbowego; decyzja o ewntualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami,
  - oświadczenie - w przypadku gdy wnioskodawca jest płatnikiem VAT lecz w ramach wnioskowanych do refundacji kosztów nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony,
  - wszelich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymali w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzajacych dzień złożenia wniosku

  Gdzie odebrać formularze:
  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS, Łomża, ul. Dworna 23B

  Opłaty:
  Nie podlega

  Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
  W terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku z kompletem dokumentów

  Tryb odwoławczy:
  Nie przysługuje

  Inne wskazówki, uwagi:
  Zwrot kosztów nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
  Umowa zawierana jest na 36 miesięcy.
  Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 m-cy pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem Prezydenta, środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

  Podstawa prawna:
  - art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721 z póź.zm./
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu / Dz. U. 2015 poz 93 z pozn zm./

   

  Realizacja programów celowych:


  Załączniki:

  Wniosek o dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowe

  Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji ze środków PFRON

  Wniosek o dofinansowanie sprzętu ortopedycznego

  Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

  Wniosek o zwrot kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

  Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rol

  Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków PFRON kosztów

  Wniosek tłumacz migowy - przewodnik

  Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego - dorośli

  Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego - dzieci, młodzież

  Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych technicznych

  Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

  Wniosek o dofinansowanie sprzęt rehabilitacyjny

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 18.01.2017
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 18.01.2017
  Dokument oglądany razy: 669
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży